Name: vandiskole-dk kvadratisk logo.png.
Vand i skole
Bliv klogere på vores vand
- Et projekt i samarbejde med skoler, vandværker og fagfolk
Name: regulativ.jpeg.
Name: spørgsmål.jpg.
Name: vandiskole.PNG.
Name: kursus.jpg.
Sådan kommer vandværket i gang med projekt ”Vandværket i Skole”:
1. Vandværkets bestyrelse beslutter sig for at få udarbejdet et basismateriale.
2. Vandværkets informationer og historiske nøgletal for driften lægges ind på sitet mitdrikkevand.dk, hvilket sker som et aftalt samarbejde - typisk mellem vandværket og DVN.
3. Basismaterialet, som også kan anvendes af nye medlemmer i vandværkets bestyrelse, bliver lagt i et e-arkiv på mitdrikkevand.dk (kræver login) og afleveres i et ringbind til vandværket.
4. Bestyrelsen kan samtidig bruge e-arkivet til materialer, som kun bestyrelse skal har adgang til.
5. Det aftales, at alle data, historiske materialer, rapporter m.m. med tilknytning til vandværket, kan gøres frit tilgængeligt.
6. Vandværkets bestyrelse inviterer skolen med i samarbejdet eller skolens lærere har måske set dette materiale på sitet ”skolenivirkeligheden.dk” og har fået interesse for dette projekt. (Kontakten kan så ske via DVN eller direkte til vandværket om at være med i projektet).
7. Der laves en aftale om det praktiske samarbejde - hvad skal der ske det første år, hvilke klassetrin startes der med? Der sættes struktur på opgaven.
8. Eleverne foreslås at lære ved at stille spørgsmål, og en konkret opgave er at fortælle om det lokale vandværk i hjemmet.
9. Det nye ”skolesite” i svift.net åbner nye muligheder for et moderne site med fx blog indlæg fra klassen, fotos, videos, og elever kan måske senere selv prøve kræfter med at lave en gratis hjemmeside.
Sådan etableres samarbejdet mellem vandværket og skolen:
1. Når data er på plads, og aftalen mellem skolen og vandværket er indgået, gennemføres et introkursus på vandværket, så de lærere, der skal undervise, får en viden om vandværket.
2. Skolen får adgang til basismaterialet, som ligger på mitdrikkevand.dk (med et login for skolen).
3. Udvalgte lærere gennemgår materialet og ser vandværkets udvidede kursusmateriale, eksempler på opgaver og historier om vand og vandværket, som skolen kan anvende i skolens undervisning - Den åbne skole.
4. Efter intro-kursus aftales det, hvordan det videre samarbejde skal forløbe. Det kan være at skolens lærere allerede har en undervisning i gang om vand, som så blot skal suppleres eller inspireres til videre udvikling via projekt ”Vandværket i Skole”. En aftale kan typiske være, at skolen i et eller andet omfang ønsker at benytte sig af vandværkets tilbud en eller flere gange årligt, og at et typisk forløb beskrives og aftales skole og vandværk imellem.
5. En anden god regel kunne være, at man enes om at udveksle viden - både om vandværkets data og skolens brug af projektet, gerne med eksempler og forslag til forbedringer. Her kan aftalen så være, at DVN foretager en årlig opdatering af basismaterialet.
6. Vandværket kan også have gavn af en årlig erfaringsudveksling både om egne data/udvikling af tilstand, grundvandets udvikling, behov for særlig indsats eller handlingsplan, forbedringer m.m. Noget der løbende kan aftales.
7. DATA: Udvikling af selve IT-systemet kan også aftales under pkt. 6, så der kan udveksles erfaringer på tværs af vandværker og skoler.
8. I fortsættelse af punkt 7 kan det nævnes, at projektet er udvidet med en hjemmeside i systemet (svift.net) som muliggør, at elever lettere kan arbejde direkte med spørgsmål og opgaver via sitet, og de kan sammen med læreren planlægge ”blogindlæg” om oplevelser og opgaveløsninger efter besøget på vandværket. Desuden stiller svift.net en GRATIS SITE til rådighed, så lærer og elever kan lave en 1-sides hjemmeside om det lokale vand. Det forventes, at denne funktion vil få stor betydning. Andre elever fra andre skoler kan se med og elevernes forældre (vandværkets forbrugere) kan også følge deres børns oplevelser om det lokale vand og vandværk. Dette kan igen få betydning for projektets formål om at beskytte sit eget drikkevand.
Udvidelse af pilotprojektet:
Der er stor fokus på, hvordan den enkelte skole får inddraget sit lokalområde til gavn for elevernes undervisning bl.a. via ”Den åbne skole”. I det aktuelle projekt vælger skolen strategien, og hvor mange emner der skal holdes fokus på det første år i samarbejdet med vandværket. Det er bedre at få en god oplevelse med et mindre afgrænset emne frem for at sprede sig for meget.
På sigt kan rigtig mange fag inddrage det lokale vandværk.
Her nævnes blot nogle: · Naturfag, fysik, kemi, biologi, geografi: Emner som bæredygtighed, miljø og energi er oplagte at tage op. Vandets tryk, molekyler, pesticider, bakterier og kortlægning er bare nogle af de mange temaer, vandværket kan være med til at anskueliggøre i den konkrete virkelighed. · Dansk, fremmedsprog, historie, samfundsfag: Kommunikation i skrift og tale er vigtig for at udbrede kendskabet til grundvandsbeskyttelse. Man kan fx se på samfundets interessekonflikter og forholdet mellem det produktive erhvervsliv og hensynet til rent grundvand. Der kan holdes oplæg om klima, havstandsstigninger og klodens drikkevandsressourcer, om vandforsyningens historie, foreningsliv og nærdemokrati på vandværket. · Matematik, økonomi: Man kan fx se på en familiens vandforbrug og lære noget om vandspild. Hvad koster vandet? Hvad kan man spare op til ved mere fokus på vand og strømforbrug? Man kan regne på nedbørsmængden i lokalområdet og sammenholde den med vandværkets indvinding af grundvand i samme periode. · Formning, tegning: Man kan fx tegne vandets kredsløb eller forme landskabsmodeller af indvindingsoplandet med søer, åer og terræn. Flotte malerier i vandfarve kan udstilles på vandværket, når der afholdes Vandets dag (hvert år den 22. marts). · Andre kreative fag:Man kan fx lave forsøg med vandets kredsløb i en model med vandstrømme i jordlag, små pumper m.m. Man kan lære om infiltration, grundvandsbeskyttelse, vandrensning gennem praktisk samarbejde med skolens faglærer og vandværksbestyrer. Man kan lære at lave destilleret vand og diskutere ideer til globale løsninger til produktion af ferskvand i ørkenområder m.m. · Sundhed, hygiejne og madlavning: Drikker du nok vand hver dag? Et spørgsmål alle kan stille sig med fordel, men hvad ved du om bakterier inde i dig selv, og er drikkevand sterilt? Hvordan kan du selv teste dit eget drikkevand for bakterier? Hvor meget vand er der i dig selv?

Viden om Vand

Her finder du almen information om vand i Danmark. Du kan besøge Geus, Danmarks Miljøportal og andre, der ved noget om vand:

Vandguiden

Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet, leverandører og myndigheder:

Mitdrikkevand

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand: